ZST Mielec
Slider

Pedagodzy i psycholodzy szkolni

Godziny pracy pedagogów i psychologów szkolnych

 

mgr Krystyna Golba - pedagog

Pon. 8.00
15.30
 - 15.30
 - 16.30
Wt. 8.00  - 12.30
Śr. 8.00  - 15.00
Czw. 8.00  - 11.00
Pt. 8.00  - 12.00


mgr Justyna Dyka - Szymańska - pedagog

Pon. 8.00
13.30
 - 13.30
 - 14.30
Wt. 8.00  - 12.30
Śr. 8.00  - 14.00
Czw. 8.00  - 11.00
Pt. 11.00  - 15.00


mgr Milena Soboń - psycholog

Pon. 12.00  - 16.00
Wt. 12.00  - 16.00
Śr. 8.00  - 13.00
Czw. 8.00
14.00
 - 14.00
 - 15.00
Pt. 9.00  - 12.00

mgr Ewelina Jaroń - Miotła - psycholog

Pon. 8.00  - 14.30
Wt.    
Śr. 8.00  - 14.00
Czw. 12.45  - 14.15
Pt. 13.15
14.15
 - 14.15
 - 15.15

mgr Diana Tomza - pedagog specjalny

Pon. 7.00
8.00
 - 8.00
 - 11.00
Wt. 8.00  - 13.00
Śr. 8.00  - 13.00
Czw. 9.50  - 14.40
Pt.  

Kolorem niebieskim oznaczona została godzina dostępności.

Drogi uczniu udaj się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • masz problemy osobiste, zdrowotne lub rodzinne
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicami lub rówieśnikami
 • masz problemy z nauką
 • czujesz się samotny lub skrzywdzony
 • ktoś stosował wobec Ciebie przemoc
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • nie radzisz sobie z jakimś problemem
 • wydaje Ci się, że nikt Cię nie rozumie
 • potrzebujesz wsparcia lub pomocy
 • chcesz podzielić się swoimi sukcesami
 • chciałbyś pomagać innym
 • masz ciekawe pomysły i chęć dzielenia się nimi
 • chcesz rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia
 • nie wiesz co robić po ukończeniu szkoły
 • potrzebujesz rozmowy o trudnej sytuacji, w której się znalazłeś….

Przyjdź zawsze, gdy stwierdzisz, że masz taką potrzebę !!!

ZAPRASZAMY

Zadania pedagoga

Zadania pedagoga szkolnego skupiają się wokół ucznia, jako głównego partnera w obrębie zadań ogólnowychowawczych, profilaktyki wychowawczej, pracy korekcyjno – wyrównawczej, indywidualnej opieki psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy materialnej w szczególności poprzez organizowanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla młodzieży, celem wspomagania rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się oraz pomoc wychowawcom klas przy współpracy z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi pracę wychowawczą szkoły zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

Zadania szczegółowe pedagoga obejmują:
 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 • Planowanie i koordynowanie działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
 • Wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szansę edukacyjne ucznia.
 • Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych i specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Udzielanie różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki oraz indywidualne nauczanie.
 • Przeciwdziałanie skrajnym formom zaniedbywania i niedostosowania społecznego wśród młodzieży.
 • Dokonywanie oceny okresowej sytuacji wychowawczej w szkole oraz rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole.
 • Prowadzenie zajęć specjalistycznych tj. zajęcia integracyjne, rewalidacyjne, profilaktyczno – edukacyjne, psychoedukacyjne oraz o charakterze terapeutycznym.
 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • Prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla rodziców, nauczycieli i uczniów.
 • Organizowanie spotkań dla uczniów i rodziców z różnymi specjalistami.
Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z:
 • Dyrekcją
 • Rodzicami
 • Nauczycielami
 • Pracownikami administracji
 • Pielęgniarką szkolną
 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
 • Poradniami Specjalistycznymi
 • Sądem Rejonowym
 • Komendą Powiatową Policji
 • Powiatowym Urzędem Pracy
 • Urzędem Miejskim – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 • Starostwem Powiatowym – Wydział Edukacji
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społeczne
 • Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 • Samorządowym Centrum Kultury
 • Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.